Rafiq Tağı


Çağdaş Azərbaycan nəsrinin parlaq imzalarından biri. Mahir hekayə ustası.
Onun hekayələri lakonikliyi və tutumluluğu ilə seçilir. Obrazları adi insanlar olsa da, onların dili və gözəl üslubu ilə bizə indiyə qədər tanış olmadığımız qatları açır.
Bir neçə hekayə kitabının müəllifidir.
2006-cı ildə "Sənət qəzeti"ndə dərc olunmuş "Avropa və biz" essesinə görə barəsində dini çevrələr ölüm fətvası vermiş, daha sonra məhkəmə hökmü ilə 3 illik müddətinə azadlıqdan mərhum edilmişdir.
2007-ci ilin dekabrında prezidentin fərmanı ilə əfv edilmişdir.

Kitabları:

Afaq MəsudYazıçı-dramaturq, əməkdar incəsənət xadimi.
Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü, 1990-cı ildən Respublika Tərcümə və Ədəbi Əlaqələr Mərkəzinin sədri, «Xəzər» dünya ədəbiyyatı jurnalının baş redaktorudur.
Romanlar və hekayələr müəllifi kimi tanınır.
Əsərləri rus, ingilis, fransız, alman, özbək dillərinə tərcümə və nəşr edilib. «Üçüncü mərtəbədə» (1976), «Şənbə gecəsi» (1980), «Keçid» (1984), «İzdiham» (1991), «Subbotniy veçer» (Moskva 1984) «Azadlıq» (1997), «Yazı» (2005) kitabları nəşr edilib.
«Can üstə», «O məni sevir», «Yol üstə» pyeslərinin müəllifidir.
Q.Q.Markesin «Patriarxın payızı», T.Vulfun «Dünyanın hörümçək toru» romanlarını, qədim sufi əlyazmalarını – M.Nəsifinin «Mövcudluq haqqında həqiqət», Ə.Qəzalinin «Səadət iksiri», «Oğluma məktub», «İlahi bilik», İbn Ərəbinin «Məkkə açıqlamaları» və sair əsərləri azərbaycan dilinə tərcümə edib.
Əsərləri əsasında «Sərçələr», «Qonaqlıq», «Gecə», «Cəza» televizya filimləri çəkilib.
2003-cü ildə Vyana Universitetində A.Məsud yaradıcılığını tədqiq edən doktorluq işi müdafiə edilib (S.Dohan «Avropa şərqşünaslığında qadın yazarlar»).

Romanlar:

Hekayələr:

Fəxri Uğurlu1968-ci ildə Bakıda doğulub. 1986-cı ildə Bakı Dövlət Universitetinin şərqşünaslıq fakültəsinə daxil olub.1986-cı ildən mətbuatda bədii yazılarla çıxış edir. Tələbə ikən üç kitabı – «Tək ağac» (1992), «Diləklərin azması» (1993), «Oğuznamələr» (professor Kamil Vəliyevlə birlikdə, 1993) işıq üzü görüb. Sonralar daha iki kitabı – «Üç kəndin bir dərdi» (1995) və «Uşaqların mahnısı» (1999) çap olunub.


1995-ci ildən Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvüdür. 1992-ci ildən müxtəlif mətbu orqanlarda, o cümlədən «Yol», «525-ci qəzet», «Müxalifət» qəzetlərində çalışıb, «Rezonans», «İntibah» qəzetlərinin baş redaktoru, «Avropa» qəzetinin təsisçisi və baş redaktoru olub.

Əsərləri (Hekayələr):
Dərviş
Leylinin Məcnunluğu
Şeyx Sənan
İsgəndərin Qanunu
Peyğəmbər
Fərhadın Xosrovu öldürməsi

Mövlana Cəlaləddin Rumi


Mövlana Cəlaləddin Rumi Xarəzm Türklərindəndir. О, 1207-ci ildə Bəlx şəhərində anadan оlmuşdur. Uşaqlıq illərində atası Bəhaəddin Vələdlə birlikdə Kiçik Asiyaya köçərək Kоnya şəhərini özlərinə vətən sеçmişlər. Rumi 1273-cü ildə vəfat еtmişdir. О, şərq ədəbiyyatı tarixində üç dildə (Türk, Fars, Ərəb) şеr yazmağı bacaran ən məşhur Türkdilli şairlərdəndir. Rumi bir sıra fəlsəfi əsərlərin müəllifidir. Lakin dünya ədəbiyyatı tarixində ömrünün sоn illərində yazdığı «Məsnəviyе - Mə‘nəviye - Mouləvi» (yə‘ni Mövləvinin Mə‘nəviyyat Məsnəviləri) Rumiyə böyük şöhrət qazandırmışdır. Bu əsərdə Rumi özünün dini- fəlsəfi görüşlərinin şərhini vеrmişdir. О bu əsərində Şərq əfsanə, təmsil və rəvayətlərindən gеniş istifadə еtmişdir.Məsnəvilərin əksəriyyəti dini rəvayətlərdir.

Əsərləri:
Mənəviyyat məsnəviləri. I kitab
Mənəviyyat məsnəviləri. II kitab

X.L.Borxes


Xorxe Luis Borxes: kimsə ona şair deyir, kimsə esseist; kimsə ona biblioqraf deyir, kimsə mifoloq; kimsə ona nasir deyir, kimsə kitabxanaçı… kulturoloq… filoloq… naşir… antologiya tərtibçisi … yeni ədəbi janr və istiqamətlərin banisi…

Əsərləri:
Şekspir yaddaşı
Disk

Orhan Pamuk


İstanbul'un sokakları içerisinde bir yerde, bizimkine benzeyen bir başka evde, her şeyiyle benim benzerim, ikizim, hatta tıpatıp aynım bir başka Orhan'ın yaşadığına çocukluktan başlayarak uzun yıllar aklımın bir köşesiyle inandım. Bu düşünceyi ilk nereden ve nasıl edindiğimi hatırlamıyorum. Büyük ihtimal, yanlış anlamalar, rastlantılar, oyunlar ve korkularla örülmüş uzun bir süreç sonunda fikir içime işlemişti. Bu hayal kafamda ışımaya başlayınca neler hissettiğimi açıklayabilmek için onu en belirgin şekliyle ilk hissettiğim anlardan birini anlatmalıyım.
Əsərləri:

Umberto Eko16 Ağustos I968'de Vallet diye bir rahip tarafından kaleme alınmış bir kitap geçti elime: Melk'li, Dom Adso'nun, Dom J. Ma-billon'un baskısından Fransızcaya çevrilmiş elyazması (Presses de l'Abbaye de la Source, Paris, 1842). Gerçeklen oldukça yoksul taıih-Asel bilgilerin eklendiği bu kitabın, Benedikten tarikatının tarihine ilişkin çok şey borçlu olduğumuz, on allına yüzyılda yaşamış büyük bilgin tarafından bulunmuş olan, on dördüncü yüzyıla ait bir elyaz-masının tıpkısı olduğu öne sürülüyordu. Bu bulgu (kronolojik sıraya göre üçüncü olan kendi buluşumdan söz ediyonım), sevdiğim birisini beklemek üzere Prag'da bulunduğum sırada beni neşelendirdi. Altı gün sonra Sovyet birlikleri talihsiz kenti istila ettiler. Şansım yolunda gitti: Linz'de Avusturya sımana ulaştım; oradan Viyana'ya gidip beklediğim kimseyle buluştum ve birlikle Tuna boyunca yukarı çıktık.


Əsərləri:
Türkcə: Gülün Adı